Beroun - město bez bariér

Výstupy z vyměřování berounských objektů jsou postupně doplňovány do Interaktivní mapy  zde

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel města Beroun, a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér, což jim umožní snadnější pohyb po městě, zvýší jejich samostatnost, soběstačnost a nezávislost a umožní jim tak plně se zapojit do občanského života.

Dalším cílem je prezentovat „příklady dobré praxe“ z oblasti bezbariérovosti, a pozitivně tak působit na další majitele a správce veřejných budov a jiných veřejných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti, aby také zpřístupnili své objekty osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Popis výchozí situace

Město Beroun disponuje plnou občanskou vybaveností, řada objektů však je nepřístupná pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace z důvodů bariérového přístupu, nevyhovujícího prostorového či sociálního zázemí nebo komunikacím v okolí.

Bezbariérovost infrastruktury a dopravních řetězců je důležitým faktorem kvality života a hraje klíčovou úlohu pro volbu místa bydliště a pracoviště obyvatelstva. Přístupná dopravní infrastruktura je hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomických aktivit.

Neexistuje zde žádný přehled ani označení bezbariérově přizpůsobených objektů a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace si tak musí bezbariérovost ověřovat přímo v praxi, což přináší řadu specifických rizik.

Tato skutečnost neumožňuje dostatečný bezbariérový pohyb a tím snižuje návštěvnost turistů a snižuje turistický potenciál lokality.

 

Obsah projektu

Zmapování architektonických bariér v městě Beroun, které znemožňují imobilním osobám samostatné vyřizování osobních záležitostí, využívání občanské vybavenosti, omezují jejich možnost vzdělávání a pracovního uplatnění a možností využívání volnočasových aktivit.

Výstupy budou použity pro zpracování projektů města Beroun, veřejných institucí i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti v oblasti odstraňování architektonických bariér.

Iniciování řešení těchto architektonických bariér a jejich odstraňování v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Beroun.

Prezentace bezbariérových veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti. Tyto objekty získají viditelné označení (samolepku) a budou zaneseny do interaktivní mapy bezbariérových objektů v městě Beroun. Tato mapa bude součástí webových stránek města Beroun a dále budou tyto objekty prezentovány jako příloha Radničního listu a Katalogu poskytovatelů sociálních služeb

Zaměstnání (DPP) 2 osob s těžkým tělesným postižením, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.

Zaměstnání (DPP) 2 osob, které dlouhodobě pečují o dítě se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav neumožňuje pečujícím osobám zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.

Navázání užší spolupráce s konzultanty Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace (www.nipi.cz ) a jinými poradenskými centry.

 

Metodika:

Praktický průzkum terénu budou zajišťovat 2 týmy složené vždy z 1 vozíčkáře a 1 osobního asistenta, kteří budou ověřovat dostupnost veřejných budova jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší zastávky MHD k budově, dále pak vstup do budovy, prostorové podmínky pro pohyb po budově a prostorové podmínky sociálního zázemí a možnost využití Euroklíče a prostorové podmínky dalších specifických prostor dle typu budovy (např. šatny u bazénu, …).

Veřejné budovy a jiné objekty i soukromé objekty poskytující služby veřejnosti budou prozkoumány z hlediska dostupnosti pro imobilní osoby samostatně se přepravující, tak i z hlediska dostupnosti pro imobilní osoby využívající pomoc druhé osoby.

 

Výstupy projektu

Interaktivní mapa bezbariérových objektů na území města Beroun včetně trasy od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší zastávky MHD. Mapa bude průběžně aktualizována v rámci KPSS.

Seznam bezbariérových objektů na území města Beroun včetně popisu dostupnosti od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší zastávky MHD. Seznam bude průběžně aktualizován v rámci KPSS.

Označení bezbariérových veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti logem „vozíčkář“ nebo logem „vozíčkář s doprovodem“. Označení bude průběžně aktualizováno v rámci KPSS.

Prezentace „příkladů dobré praxe“ z oblasti bezbariérovosti, která bude pozitivně působit i na další majitele a správce veřejných budov a jiných veřejných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti, aby také zpřístupnili své objekty osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zaměstnání 2 osob s těžkým tělesným postižením, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.

Zaměstnání 2 osob, které dlouhodobě pečují o dítě se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav neumožňuje pečujícím osobám zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.

Seznam bariérových veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti včetně popisu překážek.

Seznam bude sloužit jako podklad pro zpracování stavebních projektů i projektů na získání finančních prostředků na postupné odstraňování architektonických bariér.

Seznam bude sloužit i k jednání v rámci KPSS s majiteli a správci veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti o možnostech odstranění architektonických bariér.

Navázání užší spolupráce s konzultanty Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace (www.nipi.cz ) a jinými poradenskými centry.

 

Význam projektu, jaký bude dopad projektu v případě úspěšné realizace

Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Naplnění lidského práva - svoboda pohybu a pobytu - zakotveného v Listině základních práv a svobod, článek 14.

Snadnější pohyb po městě.

Zvýšení samostatnosti, soběstačnosti, nezávislosti a kvality života osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Integrace do společnosti, zapojení do občanského života.

Pro majitele a správce veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti.

Reklama zdarma v rámci prezentace „příkladů dobré praxe“ v informačních materiálech města Beroun (Město Beroun/ Radniční list/ Katalog poskytovatelů sociálních služeb/ Příloha,  https://www.mesto-beroun.cz/

Podpora při odstraňování architektonických bariér.

 

Pro město Beroun

Prezentace města Berouna jako dalšího města bez bariér.

Podklady pro zpracování dlouhodobých plánů na odstraňování architektonických bariér.

Podklady pro zpracování stavebních projektů a projektů na získání finančních prostředků na odstraňování architektonických bariér.

Osoby s pohybovým postižením, jejich rodiny a přátelé, mohou představovat zajímavou voličskou skupinu, navíc bezbariérové úpravy jsou vhodné pro všechny a v budoucnu jsou ekonomičtější.

Přístupné prostředí např. snižuje úrazovost (a tedy náklady na léčbu), zvyšuje počet práceschopných lidí, snižuje potřebu asistence formou speciálních pomůcek i formou lidské asistence, představuje úsporu na zajišťování speciální přepravy pro osoby se zdravotním postižením atd. Navíc zvyšuje atraktivitu měst, památek atd.

 

Pro veřejnost:

Veškeré aspekty prostředí navržené pro osoby se zdravotním postižením usnadní užívání daných prvků i zbývajícímu obyvatelstvu. Navíc většina lidí bude pravděpodobně někdy patřit mezi osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

Udržitelnost projektu

Projekt bude pokračovat i v následujících letech – v rámci komunitního plánování bude pravidelně aktualizována mapa i seznam bezbariérových veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti.

Každoročně budou slavnostně předávány „certifikáty“ a označení správcům veřejných budov a jiných objektů i soukromých objektů poskytujících služby veřejnosti, které jsou prakticky bezbariérové.

V rámci komunitního plánování budeme ve spolupráci s odborníky pokračovat v iniciování odstraňování architektonických bariér ve veřejných budovách a jiných objektech i soukromých objektech poskytujících služby veřejnosti.

 

Společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. je kolektivním členem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. (dále jen ARPZPD v ČR, o.s.), která ve svých cca 60 klubech sdružuje cca 10.000 rodin s postiženými dětmi a mladistvými. Řada těchto klubů je zapojena do komunitního plánování ve svém regionu.

Náš projekt je pilotním projektem, metodiku průzkumu i způsob zapojení samosprávy a veřejnosti do problematiky odstraňování bariér budou moci využívat i další kluby ARPZPD v ČR, o.s.