Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením poskytované dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

Cíl služby:

Cílem služby je zprostředkovat dětem/ mladistvým/ dospělým se zdravotním postižením kontakt se společenským prostředím a nabídnout činnosti, které povedou k udržení nebo rozvoji jejich osobních dovedností vedoucích k sociálnímu začleňování.

 

Metody práce s klienty:

Individuální i skupinová práce s klienty.

Nezbytná podpora ke zvládnutí základních životních úkonů, osobní péče, pomoc nebo dozor při všech činnostech klienta, zajištění jeho bezpečí, stravování, pitného režimu a hygieny, tepelné pohody a individuálního denního režimu.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti vedoucí k upevnění nebo rozvoji získaných dovedností a schopností v rámci celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením (terapie, kroužky, vzdělávání).

Nácvik praktických dovedností – sebeobsluha a běžné domácí práce (nácvik obstarávání osobních záležitostí, příprava jídla a pití, udržování pořádku v osobních věcech i ve společných prostorách, péče o osobní prádlo, …) s cílem posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnění seberealizace a získání nových sociálních vazeb mimo rodinu.

 

Tréninkové pracoviště Klubák

V rámci sociálně aktivizačních služeb provozujeme tréninkové pracoviště.

Osvojení základních pracovních návyků a nácvik pracovních činností v provozním zázemí Penzionu Klubíčko Vráž (nákupy potravin a příprava jednoduchých pokrmů studené i teplé kuchyně, úklidy společných prostor, praní a žehlení erárního prádla, péče o květinovou výzdobu a zahradu, …).

Výroba drobných dárkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, péče o drobná domácí zvířata, drobné administrativní práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu apod.

Klienti se učí i samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem a obstarávat své osobní záležitosti. 

Po úspěšném absolvování tréninkového programu se z klientů sociálních aktivizačních služeb mohou stát pracovníci naší sociální firmy a pracovat v provozním zázemí našich služeb nebo zajišťovat veřejně prospěšné práce pro obce, státní i nestátní instituce, malé firmy a pro veřejnost. Za odvedenou práci budou pobírat mzdu. 

Pracovní doba zaměstnanců se zdravotním postižením bude přizpůsobena - po dohodě budou moci pracovat každý všední den či jen některé dny. Tyto specifické podmínky umožní pracovníkům se zdravotním postižením získat pracovní zkušenosti a zároveň si zachovat dostatek času pro potřebný odpočinek, rehabilitaci i volnočasové aktivity.

 

Soubory ke stažení:

Popis realizace SAS

Ceník_Stravování

 

 

Bližší informace a přihlášky:

Alena Pecková, ředitelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Telefon:          
    722 955 596
Email:                 
 info@klubicko-ops.cz
Adresa:               Klubíčko Beroun, o.p.s., Damilská 172, 266 01 Tetín