Deklarace principů sociálního podnikání firmy Klubíčko Beroun, o.p.s.

 

Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. se jakožto sociální podnik hlásí ke konceptu trojího prospěchu - ekonomického, sociálního, environmentálního, který je charakteristickým rysem sociální ekonomiky.

Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. se v rámci své činnosti orientuje na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje.

Obecně prospěšným cílem Sociální firmy Klubíčko Beroun, o.p.s. je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením (OZP), pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní.

Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. se zavazuje zaměstnávat minimálně 40% procent osob se zdravotně postižených z celkového počtu zaměstnanců.

Sociální firmě Klubíčko Beroun, o.p.s. je kladen důraz na vyváženost mezi demokratickým rozhodováním a manažerským řízením.

Všichni zaměstnanci jsou kontinuálně vzděláváni a je podporováno zvyšování jejich kvalifikace.

Minimálně 51% procent zisku z účasti na trhu je reinvestováno přednostně do rozvoje Sociální firmy Klubíčko Beroun, o.p.s. tak, aby byl naplněn obecně prospěšný cíl firmy - udržet a trvale rozvíjet pracovní pozice a pracovní potenciál osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dlouhodobě nezaměstnaných.

 

 

 

A.     Sociální prospěch

A1.      Obecně prospěšný cíl:

  • Vytvořit ekonomicky udržitelný podnik působící v oblasti veřejně prospěšných služeb pro obce, státní i nestátní instituce, firmy i širokou veřejnost.
  • Zaměstnávat dospělé se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a jinak sociálně znevýhodněné občany z z regionu Berounsko a Hořovicko.
  • Začlenit osoby se znevýhodněním do reálného pracovního procesu, kde budou moci v maximální možné míře uplatnit své schopnosti.

Firma se zavazuje vytvářet pro tuto cílovou skupinu vhodné pracovní podmínky a potřebnou pracovní a psychosociální podporu.

 

A2.      Participace, demokratické rozhodování a sociální kapitál

Zakladatelka Sociální firmy Klubíčko Beroun, o.p.s.

  • Deklaruje otevřenost k námětům a připomínkám všech svých zaměstnanců.
  • Bude podporovat týmovou spolupráci, důvěru a solidaritu mezi zaměstnanci.
  • Bude se znevýhodněnými pracovníky mít každý týden, později každý měsíc rozhovor, který bude monitorovat jejich spokojenost v zaměstnání, problémy v komunikaci, spolupráci s ostatními zaměstnanci a jejich zdravotní stav. To mu umožní konkrétně a přitom diskrétně reagovat na potřeby znevýhodněných zaměstnanců. Takto chce firma vytvářet vnitřní sociální kapitál.

Firma bude svou činnost rozvíjet na základě strategického plánu, na jehož zpracování se budou podílet všichni pracovníci firmy.

Firma se bude snažit vstřícně reagovat na místní potřeby v regionu, kladně ovlivňovat místní rozvoj a otevřeně komunikovat. Tím chce posílit vnější sociální kapitál podniku a místních společenstev. Zároveň si firma uchová maximální možnou nezávislost na vnějších institucích, které by mohly narušovat dosahování obecně prospěšného cíle firmy.

 

B.     Ekonomický prospěch

B1.       Specifické financování a použití zisku

Hospodaření firmy je podřízeno obecně prospěšnému cíli, který je uveden výše. Případný zisk bude použit minimálně z 51% na rozvoj sociální firmy.

Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s.

  • Za odvedenou práci vyplácí mzdu.
  • Nese veškerá ekonomická rizika podnikání.
  • Využívá možností vícezdrojového financování.
  • Je nezávislá na veřejných či soukromých institucích.

 

C.     Environmentální a místní prospěch

C1.       Místní rozměr

Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižení, pečující osoby a osoby jinak sociálně znevýhodněné.

Poskytování veřejně prospěšných služeb reaguje zároveň i na potřeby trhu.

V našem regionu pracuje několik organizací, které v rámci sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny) připravují své klienty pro výkon pracovních činností, ale ti jen těžko hledají své uplatnění na trhu práce.

Tato skutečnost se objevuje i v komunitních plánech měst a obcí našeho regionu. Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. chce na tuto potřebu zareagovat.

 

Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. se bude aktivně podílet na rozvoji sociálního podnikání v rámci regionu Berounsko a Hořovicko i Středočeského kraje, podporovat svou činností sociální začleňování osob zdravotně postižených, pečujících osob a osob jinak sociálně znevýhodněných a prosazovat jejich zájmy v místní komunitě.

Ve svém podnikání se zavazuje k využívání místních zdrojů, k odběratelsko-podnikatelské spolupráci se společnostmi a organizacemi místní komunity, s nestátními neziskovými organizacemi, prosazujícími zájmy cílových skupin v sociálním podnikání a k posilování širšího povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice sociálního začleňování a sociálního podnikání na místní úrovni.

 

Sociální firma Klubíčko Beroun, o.p.s. bude též aktivně spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy v regionu Berounsko a Hořovicko a spolupodílet se na dalším rozvoji komunitního plánování měst a obcí regionu tak, aby v něm kontinuálně narůstala podpora sociálního začleňování osob zdravotně postižených a sociálního podnikání jakožto významného a progresivně se vyvíjejícího fenoménu podnikání v regionu.