Naše historie

31. 8. 2011 - Založení obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.
Společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. vznikla z iniciativy zakládajících a dlouholetých členů organizační jednotky Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun
a navazuje na jeho patnáctiletou historii a činnosti. Jejím cílem je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením celoroční bydlení, možnost pracovního uplatnění i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit.

 

Zakladatelkou společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je dlouholetá ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r. 2000 komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 pracovníků, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.

V orgánech společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. zasedly spolu s odborníky i matky postiženích dětí - zakladatelky ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun a dlouholeté členky jeho řídících orgánů.

Nové Klubíčko Beroun, o.p.s. tak navazuje na jejich společné čtrnáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun (více na https://www.klubicko.org/clanky/10-ke-stazeni.html, https://www.klubuzlik.webnode.cz).

Tým naší obecně prospěšné společnosti má bohaté zkušenosti s vedením neziskové organizace, s budováním a provozováním centra sociálních služeb i se zajišťováním finančních prostředků na rozvoj a udržení činností.
Všichni zainteresovaní dobrovolníci i externí pracovníci mají dlouholeté zkušenosti se zajišťováním pobytových akcí a poskytováním péče dětem, mladistvým a dospělým s různým typem a stupněm zdravotního postižení.

Viz Historie a vztahy organizačních jednotek ARPZPD v ČR, o.s. klubů Klubíčko a Uzlík Beroun a obecně prospěšných společností Klubíčko Beroun, o.p.s. a Dobromysl o.p.s.)

 

 

Aktivity realizované v době našeho působení v řídících orgánech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Klubíčko Beroun, na něž navazujeme:

12. dubna 1997
24 rodin s postiženými dětmi založilo berounský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun.

1997 – 2000
Organizování akcí pro rodiny s postiženými dětmi, vzdělávání rodičů postižených dětí (přednášky odborníků, besedy apod.), zajištění informací pro rodiny s postiženými dětmi.

Podzim r. 2000
Založení Informačního centra Naděje v budově Medicentra, zaměstnání prvního placeného zaměstnance.

2001 – 2003
Rozšíření stávajících aktivit o poskytování sociálních služeb – poradny pro rodiny s postiženými dětmi, osobní asistenci pro postižené děti ve školách, pořádání táborů pro samotné postižené děti a děti s dlouhodobými zdravotními problémy.

2003 – 2006
Přestěhování do větších prostor a rozšíření stávajících činností o terapie, pravidelné volnočasové aktivity pro postižené děti (kroužky), pořádání integrovaných víkendových pobytů a táborů pro samotné postižené, dlouhodobě nemocné i zdravé děti.

1. 5. 2006 - 30. 4. 2008
Zpracování a realizace projektu „Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko“, který byl podpořen z programu SROP částkou 19.795.059,56 Kč.
Realizací projektu se podařilo rozšířit činnosti IC KLUBíčko Beroun a vrátit na trh práce osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a vytvořit nová pracovní místa pro zdravotně postižené a další osoby ohrožené sociálním vyloučením, které ztratily nebo vůbec neměly pracovní návyky.

14. 6. 2006 – 13. 6. 2007
Zpracování a realizace projektu „Prevence Syndromu vyhoření u pečující osoby”, který byl podpořen z programu: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska částkou 55.501 €.
Realizací projektu se podařilo poskytnout pečujícím osobám čas k regeneraci sil, aktivnímu i pasivnímu odpočinku, relaxaci a nabídnutí možnosti vzdělávání a dalšímu zapojení do běžného života apod. jako prevenci syndromu vyhoření.

21. 8. 2006 - 20. 2. 2008
Zpracování a realizace projektu „Zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením, zajištění vzdělávacích programů, rozšíření a zkvalitnění sociálních služeb IC Klubíčko”, který byl podpořen z programu: OP RLZ částkou 600.000 Kč.
Realizací projektu se podařilo zajistit vzdělávání pro pečující osoby a zdravotně postižené lidi v oblasti získání pracovních návyků počítačové gramotnosti a komunikačních dovedností, zajistit vzdělávání managerského týmu v oblasti týmové spolupráce a nastavení vnitřních procesů organizace.

1. září 2006 - dosud
Otevření a provozování Integračního centra KLUBíčko v Komunitním centru Beroun.

Září 2009
Z finančních a organizačních důvodů dochází k oddělení volnočasových aktivit od sociálních služeb. Vzniká nový klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, .o.s. Uzlík Beroun jako rodičovské sdružení fungující na dobrovolnické bázi, který přebírá od Klubíčka pořádání volnočasových aktivit pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením.
V ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubíčko Beroun zůstávají zaměstnanci organizace a klub se zaměřuje na poskytování sociálních služeb

2009 – 2010
Zapojení do projektu KPMG ROK společně - KROK dopředu - vítězství v hlasování zaměstnanců KPMG naší organizaci přineslo roční spolupráci a možnost vzdělávání a konzultací s odborníky z této renomované firmy.

K 31.5.2011
Poskytování komplexu sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávání cca 50 osob.
K 31. 5. 2011 disponovala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klub Klubíčko Beroun majetkem v pořizovací ceně cca 3.500.000 Kč a Rezervním fondem ve výši cca 940.000 Kč.

 

 

 

Výsledky spolupráce s jinými subjekty v době našeho působení v jejích orgánech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. – Klub Klubíčko Beroun

1999
Spolupráce při vzniku speciální třídy pro děti s nejtěžším postižením při Mateřské škole Pod Homolkou v Berouně, zajištění finančních prostředků na vybavení třídy pomůckami

1999
Akce Laik - zorganizování celorepublikové ankety s cílem přizpůsobit kompenzační pomůcky zdravotně postiženým dětem. Od roku 2002 jsou i díky přispění Klubíčka na trhu k dostání výrobky upravené pro potřeby těžce postižených dětí hrazené zdravotními pojišťovnami

2001 – 2007
Prosazování legislativních změn zlepšujících život zdravotně postižených a jejich rodin

2003
Spolupráce při přípravě podmínek pro poskytování služeb z řad nestátních neziskových organizací na území Středočeského kraje. V říjnu 2003 vznikla Asociace nestátních neziskových organizací poskytujících na území Středočeského kraje sociální, sociálně-zdravotnické a vzdělávací služby, která mimo jiné zprostředkovává komunikaci mezi krajským úřadem a neziskovými organizacemi.

2004 – 2006
Spolupráce s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu v Berouně v oblasti koordinace procesu přípravy Komunitního plánování sociálních služeb města Berouna (KPSS), zmapování potřeb občanů, zpracování mapy služeb a adresáře poskytovatelů (2004), iniciování vzniku pracovního místa koordinátora KPSS – toto pracovní místo bylo zřízeno od března 2006).

2005
Spolupráce s Městem Beroun při přípravě projektu výstavby Komunitního centra, aktivace partnerů projektu a dalších poskytovatelů sociálních služeb

2006 – dosud
Činnosti v Koordinační skupině Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun