Naše úspěchy

Náš tým již více jak 16 let vytváří příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

 

Činnost naší společnosti v roce 2013

 

Naplňujeme Deklaraci principů sociálního podnikání a jsme tak prvním sociálním podnikem na Berounsku zařazeným v síti TESSEA.

 • V roce 2013 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění 15 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu (osoby se zdravotním postižení a osoby dlouhodobě pečují o blízkého se zdravotním postižením) a 9 osob dlouhodobě nezaměstnaných (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).
 • Celkem naše nezisková organizace zaměstnává 24 osob znevýhodněných na trhu práce (tj. 2,98 přepočtěných zaměstnanců) a dalších 17 dalších pracovníků (tj. 2,04 přepočtěných zaměstnanců).
 • S činností naší neziskové organizace pravidelně pomáhá cca 30 dobrovolníků. V roce 2013 bylo ve prospěch našeho Klubíčka odpracováno více jak 3.600 dobrovolnických hodin v hodnotě cca 370.000 Kč.
 • Pracovníci ohroženi sociálním vyloučením tvoří 59% z celkového počtu pracovníků společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

 

Poskytujeme 3 typy sociálních služeb a řadu dalších veřejně prospěšných služeb.

 • V roce 2013 jsme poskytli více jak 30.000 hodin sociálních služeb 101 klientům převážně s těžkým kombinovaným postižením.
 • Nabídku našich integrovaných volnočasových aktivit v roce 2013 využilo celkem 52 rodin se zdravými i postiženými dětmi – celkem 146 osob.

 

Struktura uživatelů služeb společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. v roce 2013

EVIDENCE uživatelů dle kategorií – k 31. 12. 2013 CELKOVÝ POČET UŽIVATELŮ NAŠICH SLUŽEB
CELKOVÝ POČET RODIN Osoby se zdravotním postižením Děti s dlouhodobými zdravotními problémy Zdravé děti Pečující osoby Jiné osoby
129 101 1 17 43 53 215

 

 

EVIDENCE uživatelů dle využívání služeb k 31. 12. 2013
Veřejně prospěšné služby Počet uživatelů k 31. 12. 2013
Odlehčovací pobytové služby pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením

25

Osobní asistence (poskytujeme od 1. 9. 2012) 57
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 36
Integrované volnočasové aktivity/ Pečující osoby 43
Integrované volnočasové aktivity/ Veřejnost 71
Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy 105
Zaměstnávání osob pečujících o blízkého se zdravotním postižením 10
Zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných 9
Zaměstnávání dospělých se zdravotním postižením 5
Vzdělávání pečujících osob Plánujeme

Poznámka:   Někteří klienti využívají více typů služeb

 

 

 

Realizace projektů podpořených z rozpočtu ČR, rozpočtů obcí, nadacemi a dárci

Název projektu:  Poskytování sociálních služeb Osobní asistence, Odlehčovacích služeb a Sociálně aktivizačních služeb osobám se zdravotním postižením.
Podpořeno MPSV dotací v celkové výši
1.941.000 Kč a Městem Beroun dotací v celkové výši 50.000 Kč.
Cílem projektu je navýšení kapacit sociálních služeb a zvýšení jejich časové, místní i finanční dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením ve věku 1 - 64 let a dále pak vybudování chybějících veřejně prospěšných služeb – v souladu s KPSS, což povede ke zvýšení možnosti integrace a zvýšení kvality života obyvatel města Beroun se zdravotním postižením a dalších občanů Berouna ohrožených sociálním vyloučením. 
Díky získané podpoře a našemu efektivnímu fungování můžeme naše služby v roce 2013 poskytovat za příznivější ceny a lidé se zdravotním postižením je tak budou moci využívat mnohem častěji.
Pravidelně i nárazově mohou lidé se zdravotním postižením ve věku 1 – 64 let využívat naši službu osobní asistence. Klientovi můžeme pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a o domácnost, můžeme jej doprovázet např. do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady, na nákupy, při dopravě veřejnými dopravními prostředky, do lázní, na pobyty a různé akce, na volnočasové aktivity (kroužky, pobyty, výlety, …) apod.
Cca 1x měsíčně pořádáme odlehčovací pobyty v různých rekreačních zařízeních s cílem umožnit postiženým dětem/ mladistvým/ dospělým ve věku 1 – 50 let kontakty s dalšími postiženými i zdravými lidmi, nabídnout jim atraktivní program přiměřený jejich potřebám a schopnostem a jejich blízkým umožnit odpočinek nebo čas na vyřízení svých záležitostí.
V rámci sociálně aktivizačních služeb jsme rozšířili také nabídku integrovaných pobytů pro samotné děti, mládež a dospělé se zdravotním postižením, děti se zdravotními problémy, děti zdravé nebo pro celé rodiny.Zde nabízíme osvědčené pobyty v termálech ve Šturovu (SR), v různých rekreačních zařízeních v ČR i na táborové základně – vždy s atraktivním programem přizpůsobeným specifickým potřebám a možnostem účastníků. V plánu máme také vodácké putování, cyklovýlet či poznávací výlety.Na rodinných pobytech nabízíme možnost zajištění osobní asistence a hlídání dětí.

 

Název projektu:  Beroun - město bez bariér
Podpořeno Městem Beroun dotací v celkové výši 
65.000 Kč.
Cílem projektu je zpracování interaktivní mapy bezbariérových objektů a jejich seznamu včetně popisu dostupnosti od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší zastávky MHD. Dalším výstupem, bude seznam bariérových objektů poskytujících služby veřejnosti, včetně popisu překážek, který bude použit i pro zpracování projektů na odstraňování architektonických bariér.
Dalším cílem je vytvořit pracovní příležitost pro 4 dospělé se zdravotním postižením a pečující osoby, kterým handicap neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.

Díky získané podpoře budeme moci postupně rozšiřovat činnost naší Sociální firmy Klubák. Ta přednostně zaměstnává lidi se zdravotním postižením a pečující osoby. V letošním roce přijmeme zaměstnance s tělesným postižením, kteří za doprovodu JOB-asistentů budou mapovat (bez)bariérovost veřejných budov v městě Beroun a další zaměstnance s různými typy zdravotního postižení, kteří budou kompletovat a natírat lavičky, zajišťovat zahradnické práce a další veřejně prospěšné práce pro obce, státní i nestátní instituce, malé firmy i veřejnost.

 

 

Spolupráce při realizaci projektů podpořených z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu:  Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby (https://www.arpzpd.cz/#/esf)
Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020

Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách zajišťujících přímou péči o klienty sociálních služeb v období 1. 9. 2012 - 28. 2. 2014 v celkové výši 336.000 Kč.
Cílem projektu je zaměstnání 2 dlouhodobě nezaměstnaných, kteří uplatní svou nově získanou kvalifikaci v přímé péči o klienty se zdravotním postižením.

 

Název projektu:  Umělecká řemesla - nástroj pro návrat osob ve věku 50+ na trh práce (https://www.krusnohorskaremesla.cz/umr/)
Projekt č. CZ.1.04/3.3.05/75.00264

Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 1 rekvalifikovaného pracovníka v sociálních službách zajišťujícího přímou péči o klienty sociálních služeb v období 20. 5. 2013 - 30. 11. 2013 v celkové výši 40.000 Kč.
Cílem projektu je zaměstnání 1 dlouhodobě nezaměstnané osoby 50+, která uplatní svou nově získanou kvalifikaci.

 

Název projektu:  Vzdělávejte se pro růst! - pracovní činnosti
(https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/vzdelavejte_se_pro_rust_ve_stredoceskem_kraji)
Projekt č.
CZ.1.04./1.1.00/82.00010
Dotace na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 1 účetní v období 16. 12. 2013 - 15. 6. 2013 v celkové výši 60.000 Kč.
Cílem projektu je zaměstnání 1 dlouhodobě nezaměstnané osoby po ukončení mateřské dovolené, která uplatní svou nově získanou kvalifikaci.

 

 

 

 

 

Činnost naší společnosti v roce 2012

 • Poskytování 3 typů sociálních služeb - Odlehčovací pobytové služby (od 1. 1. 2012), Osobní asistence (od 1. 9. 2012) a Sociálně aktivizační služby (od 1. 10. 2012).
 • Realizace 5 odlehčovacích pobytů pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením a 4 integrovaných pobytů pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými i dospělými i dětmi zdravými - ve spolupráci s klubem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubem Uzlík (viz https://www.klubuzlik.webnode.cz/)
 • Založení a rozvoj sociální firmy Klubák, která postupně zaměstnává dospělé se zdravotním postižením, pečující osoby a další osoby znevýhodněné na trhu práce.
  Firma poskytuje veřejně prospěšné práce obcím, státním i nestátním institucím, výpomoc malým firmám a služby široké veřejnosti.
 • Zpracování a projednání záměru na rekonstrukci bytu pro vybudování tréninkového bydlení pro cca 6 osob se zdravotním postižením.
 • Aktivní účast na přípravě Komunitního plánu Města Beroun - připomínkování priorit a opatření pro další realizační období.


 • Zajištění provozního zázemí, personálního obsazení a finančních prostředků na veškeré činnosti společnosti.
 • Nastavení fungování organizace, zpracování vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb.
 • Splnění podmínek registrace pro 3 typy sociálních služeb – Odlehčovací pobytové služby (od 1. 1. 2012), Osobní asistence (od 1. 9. 2012) a Sociálně aktivizační služby (od 1. 10. 2012).
 • Podání žádostí o dotace na r. 2013, aby naše sociální služby byly pro rodiny s postiženými cenově dostupné.
 • Zpracování a realizace projektů P-R.
 • Průběžná aktualizace www.klubicko-ops.cz
 • Absolvování řady seminářů.

 

Realizace záměru "Sociální firma Klubák"v roce 2012:

 • Zaměstnání 1 pečující osoby (od 1.10.2012) a 1 dlouhodobě nezaměstnaného (od 1.9.2012) na hlavní pracovní poměr (2x 0,5 úvazku) v přímé péči o klienty.
  Získání finanční dotace z ESF - projekt č. CZ.1.04/2.1.01/74.00020 s názvem "Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ/GG 2.1/74/3/00020 ze dne 16. 2. 2012. https://www.arpzpd.cz/#/esf na mzdové prostředky (včetně odvodů organizace) 2 rekvalifikovaných pracovníků v sociálních službách zajišťujících přímou péči o klienty sociálních služeb v období 1. 9. 2012 - 30. 9. 2013 v celkové výši 288.000 Kč.
 • Zpracování neinvestičního projektu „Beroun – město bez bariér“ a získání finanční spoluúčasti města Beroun ve výši 65.190 Kč na realizaci tohoto projektu v rámci něhož budou zaměstnáni dospělí se zdravotním postižením a pečující osoby na zkrácené úvazky.
 • Zpracování investičního projektu na vybudování bezbariérového penzionu. V něm budou moci nárazově i celoročně bydlet lidé se zdravotním postižením a budou zde zaměstnáni dospělí se zdravotním postižením a pečující osoby. V případě získání finanční dotace ve výši 5.000.000 Kč a zajištění spoluúčasti ve výši 1.250.000 Kč by měl být zahájen provoz penzionu 1. 5. 2015.
  Stav k 31.12.2012: Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí.

 

Struktura uživatelů služeb společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. v roce 2012

EVIDENCE uživatelů dle kategorií – k 31. 12. 2012 CELKOVÝ POČET UŽIVATELŮ NAŠICH SLUŽEB
CELKOVÝ POČET RODIN Osoby se zdravotním postižením Děti s dlouhodobými zdravotními problémy Zdravé děti Pečující osoby Jiné osoby
73 48 4 14 42 31 139

 

 

EVIDENCE uživatelů dle využívání služeb k 31. 12. 2012
Veřejně prospěšné služby Počet uživatelů k 31. 12. 2012
Odlehčovací pobytové služby pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením

14

Osobní asistence (poskytujeme od 1. 9. 2012) 3
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením 34
Integrované volnočasové aktivity/ Pečující osoby 42
Integrované volnočasové aktivity/ Veřejnost 39
Informační servis z oblasti sociálních služeb a legislativy 37
Zaměstnávání osob pečujících o blízkého se zdravotním postižením 1
Zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných 1
Zaměstnávání dospělých se zdravotním postižením Plánujeme
Vzdělávání pečujících osob Plánujeme

Poznámka:   Někteří klienti využívají více typů služeb

 

 

 

Činnost naší společnosti v roce 2011

 • Zapojení do vzdělávacího projektu Nadace NESsT, která učí neziskové organizace posoudit podnikatelské nápady pro sociální podnikání a vybrat z nich ty, které budou opravdu přínosné a konkurenceschopné, aby neziskovky nebyly tolik závislé na státních dotacích.
 • Vzdělávání v sociálním podnikání v organizaci Start UP, která nám také bude připomínkovat naše projekty, popř. nás propojí s donátory a odborníky.
 • Zapojení do projektu Vodafonu „Rozjezdy roku“, kde byl náš projekt na vybudování bezbariérového penzionu, v němž budou moci nárazově i celoročně bydlet lidé se zdravotním postižením a budou zde zaměstnáni dospělí se zdravotním postižením a pečující osoby, nominován do užšího výběru Středočeského kraje.
 • Absolvování řady seminářů MPSV a jiných institucí a zjištění podmínek získání potřebných dotací.
 • Zajištění odlehčovacích služeb pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením.
 • Pořádání integrovaných pobytů pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými i dospělými i dětmi zdravými.
 • Zpracovávání projektu na vybudování sociální firmy a vybudování nového zařízení pro postižené lidi, kde budou moci celoročně bydlet a někteří z nich i pracovat.
 • Zpracování a realizace projektů P-R.
 • Získání registrace poskytovatele sociálních služeb
 • Podání žádostí o dotace, aby naše sociální služby byly pro rodiny s postiženými cenově dostupné
 • Zpracování www-stránek www.klubicko-ops.cz
 • Ve spolupráci s klubem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubem Uzlík (viz https://www.klubuzlik.webnode.cz/) jsme na rok 2012 připravili osvědčené pobyty pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými i pobyty pro samotné postižené děti, mladistvé a dospělé.