Mapovací týmy Klubíčka prošly již 16 objektů v Berouně

31.08.2013 16:30

Vozíčkáři mapují přístupnost veřejných budov v Berouně

 

Tým neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s. se již více jak 16 let věnuje péči o osoby se zdravotním postižením především na Berounsku. Nově se snaží těmto osobám usnadnit život projektem „Beroun - město bez barier“, který v letošním roce město Beroun podpořilo částkou 65.000 Kč. V rámci něho vyměřují vozíčkáři úřady, zdravotnická zařízení a další veřejné budovy a zjišťují jejich dostupnost.

 

Cílem projektu "Beroun - město bez bariér" je zvýšení kvality života obyvatel města Beroun, a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér, což jim umožní snadnější pohyb po městě, zvýší jejich samostatnost, soběstačnost a nezávislost a umožní jim tak plně se zapojit do občanského života.

Dalším významným výstupem je zaměstnání osob s těžkým tělesným postižením, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem a osob dlouhodobě pečujících o blízkého se zdravotním postižením,

 

Veřejné budovy a jiné objekty i soukromé objekty poskytující služby veřejnosti jsou prozkoumávány dle metodiky Pražské organizace vozíčkářů, která má s mapováním dlouholeté zkušenosti.

Praktický průzkum terénu zajišťuje několik týmů složených vždy z 1 vozíčkáře a 1 osobního Job-asistenta. Ve veřejných budovách mapovací vyměřují např. přístupy do budov a k nájezdovým rampám a plošinám a sklony nájezdů, výši madel na dveřích a u schodišť, výšku prahů, výšku informačních panelů a přepážek u úředníků, velikost manipulačního prostoru ve výtahu i na WC, možnost využití Euroklíče. Dále vyměřují přístupové cesty k těmto budovám od nejbližších parkovacích míst vyhrazených pro invalidy a nejbližších zastávek MHD, mapují výmoly, nájezdy na chodníky apod. Všechny tyto zdánlivé maličkosti mohou totiž vozíčkáře nemile zaskočit či dokonce ohrozit jeho bezpečnost.

Výsledky měření poté vozíčkáři zpracovávají do tabulek a porovnávají s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Odchylky podrobně popíší, přiloží fotografie a takto zpracovanou dokumentaci předloží majitelům budov a projednají s nimi možnosti odstranění bariér. V některých případech stačí k odstranění jen dobrá vůle a drobné úpravy, jinde jde však o vynaložení značných finančních prostředků. Proto Město Beroun uvažuje u zpracování žádosti o finanční dotaci na Ministerstvo místního rozvoje na odstranění architektonických bariér.

„Jsme rádi, že se touto problematikou Město Beroun zabývá a finančně podporuje základní průzkum terénu. Dává tak smyslplnou práci lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám. Nutno podotknout, že někteří pracovníci dělají tuto činnost zdarma jako dobrovolníci. Motivací pro ně je pomoc ostatním. V rámci projektu bylo odpracováno již cca 415 dobrovolnických hodin. Odstranění bariér však bude během na dlouhé trati“, říká ředitelka Klubíčka Alena Pecková. „Proto připravujeme i interaktivní mapu s popisem budov a bariér, která bude zveřejněna na www-stránkách města Beroun. Zde bude každá zmapovaná budova označena piktogramem „vozíčkář“ nebo „vozíčkář s doprovodem“. Mapa bude snadno aktualizovatelná a umožní tak lidem se zdravotním handicapem, seniorům ale i rodinám s dětmi na kočárku zjistit, zda pro ně je objekt dostupný bez pomoci, nebo jestli naopak pomoc druhé osoby budou potřebovat, případně, že se do objektu nedostanou vůbec. 

Z 16 dosud zmapovaných budov je pouze jedna, ve které se vozíčkář může pohybovat bez pomoci další osoby.

Jedna z mapujících vozíčkářek paní Marie Přibylová k tomu dodává: „Z pohledu vozíčkáře mohu uvést, že takovéto informace jsou pro člověka na vozíku velmi užitečné. Přestože v Berouně bydlím již řadu let a mám představu o tom, kam se s invalidním vozíkem jsem schopná dostat a kam již ne, tak se mi stávalo, že jsem až na místě samotném zjistila, že si třeba některé záležitosti nejsem schopna osobně sama vyřídit a potřebuji osobního asistenta nejen k tomu, aby mě doprovodil na místo určení, ale i následně k tomu, aby mi zprostředkoval kontakt s úředníkem. A to právě z důvodu bariérovosti objektu. Tento projekt by měl dopomoci k tomu, abychom my lidé s handicapem mohli být více soběstační a nezávislí na pomoci jiné osoby.“