Ohlédnutí za rokem 2014

11.12.2014 14:32

Vážení přátelé,

je na čase ohlédnout se za právě končícím rokem 2014 a všem našim příznicům zaslat přání k novému roku 2015.

 

Rok 2014 byl pro naši organizaci velmi hektický, ale také velmi radostný.
Na základě požadavků klientů jsme v roce 2014 výrazně rozšířili kapacity a provoz našich služeb.

Podařilo se nám naplnit naší vizi a od 1. 3. 2014 provozujeme na Vráži u Berouna bezbariérový Penzion Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky pro celoroční bydlení i přechodné ubytování dětí i dospělých s různými typy a stupni zdravotního postižení.

Díky podpoře řady dárců jsme mohli provést potřebné úpravy a vybudovat příjemné prostředí navozující rodinnou atmosféru s dostatkem soukromí pro klienty.
Ubytovaným klientům zde v nepřetržitém provozu (vč. víkendů, svátků a prázdnin) poskytujeme komplexní celodenní odbornou péči včetně stravování a nabídky volnočasových aktivit a terapií.

 

Oproti plánované kapacitě podpořené dotacemi, došlo ke značnému nárůstu klientů zejména s těžkým zdravotním postižením a zvýšení počtu hodin přímého výkonu základních činností služeb a individuální péče.

Služby soustředěné v Penzionu Klubíčko využívá pravidelně (střídavě) 24 klientů a dalších 16 klientů využívá služby Penzionu nárazově - podle aktuálních potřeb.

Dále poskytujeme terénní služby 21 klientům, celkem našich služeb využívá 61 klientů.

Většina našich klientů (91%) má vysoký stupeň závislosti na péči jiné osoby, z toho je 31 osob trvale upoutaných na vozík.

Většina našich klientů je naprosto odkázána na naši péči – podáváme jim jídlo a pití, kompletně zajišťujeme jejich hygienu, polohujeme a snažíme se jim zpříjemnit život pomocí terapií a zapojovat je do různých aktivit.
Pro klienty s lehčími stupni postižení postupně budujeme Tréninkové pracoviště Klubák, kde si za pomoci JOB-asistentů osvojují základní pracovní návyky a řadu praktických dovedností – péči o domácnost (příprava jídla a pití, úklidy, praní a žehlení/mandlování, péče o zahradu, …), péči o drobná domácí zvířata, učí se samostatně cestovat veřejnou dopravou, hospodařit s penězi, pracovat s internetem a obstarávat své osobní záležitosti. Také si zkouší drobné administrativní práce, výrobu drobných upomínkových předmětů, natěračské a zahradnické práce, čištění interiérů aut, úklid sněhu apod.
Cílem je posílit samostatnost a soběstačnost klientů a jejich samostatné rozhodování, umožnit jejich seberealizaci a připravit je na budoucí pracovní uplatnění v provozním zázemí penzionu, na veřejných zakázkách obcí státních i nestátních institucí, zakázkách firem i veřejnosti nebo v podporovaném zaměstnávání mimo naši NNO.

 

Naše služby soustředěné v  Penzionu Klubíčko začali pravidelně v nepřetržitém režimu využívat i klienti společnosti Dobromysl o.p.s. (se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun, IČO 24198412).
Dobromysl o.p.s. ukončila v červnu roku 2014 provoz jediného Týdenního stacionáře pro děti/mladistvé a dospělé se zdravotním postižením v okrese Beroun.
Tento stacionář vybudovali rodiče postižených dětí sdružených v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun a fungoval v Berouně od roku 2006. 
Společnost Dobromysl o.p.s. jej provozovala od 1. 2. 2012.
Stacionář byl velmi dobře vybaven a plně přizpůsoben potřebám klientů s těžkým zdravotním postižením a v minulosti jim poskytoval komplexní služby včetně individuální i skupinové rehabilitace a dalších terapií (canisterapie, hipoterapie, snoezelen, aromaterapie…), vzdělávání, kroužků a dopravy bezbariérově upraveným mikrobusem.
Doufáme, že se nám díky naším příznivcům podaří pro klienty znovu zajistit široký komplex potřebných služeb, na který byli v Týdenním stacionáři zvyklí.

 

Na tyto skutečnosti musela naše organizace reagovat přijetím většího počtu pracovníků přímé péče a zvýšením jejich úvazků, než jsme plánovali.
Nepřetržitý provoz služeb zajišťuje tým 28 pracovníků přímé péče (z toho: 8 v HPP, 20 pracovníků = pravidelná i nepravidelná výpomoc na DPP/DPČ) a řada dobrovolníků.
Vedení organizace a veškerou administrativu (sociální dokumentace, podklady pro účetnictví, personalistika, P-R a fundraisingové aktivity, jednání s úřady apod.) zajišťují 2 pracovníci (1,5 HPP).

 

Klubíčko již druhým rokem funguje jako sociální firma - 52% z celkového počtu našich pracovníků jsou osoby znevýhodněné na trhu práce a ohrožené sociálním vyloučením.
PŘEDNOSTNĚ zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením, osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).
V rámci vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením realizujeme již druhým rokem ve spolupráci s městem Beroun projekt „Beroun - město bez bariér“. Týmy vozíčkářů a jejich asistentů vyměřují architektonické bariéry s cílem informovat o nich veřejnost. Na základě těchto výstupů postupně město Beroun odstraňuje drobné bariéry a zpracovává projekty na komplexní řešení mobility v Berouně. Dalším pozitivním dopadem je zaměstnání osob s těžkým tělesným postižením a pečujících osob, jimž zdravotní stav neumožňuje zapojení do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.

 

Fungování Klubíčka je transparentní
Klubíčko Beroun o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání veřejně prospěšné činnosti. Jako jediná berounská neziskovka zveřejňujeme výsledky našeho hospodaření včetně součtu tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) na stránkách
https://www.avpo.cz/kataloghttps://www.avpo.cz/katalog_detail/165/klubicko-beroun-o-p-s-socialni-firma-prospesna-nejen-lidem-se-zdravotnim-postizenim/
Zřídili jsme transparentní účty za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Na https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2600168295 tak mohou dárci i další veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

 

Cítíme veliké uspokojení, že jsme dokázali za tak krátkou dobu vybudovat komplex potřebných služeb pro klienty s nejtěžšími typy a stupni zdravotního postižení, který je klienty plně využíván a proto funguje velmi efektivně.
A také nás samozřejmě těší, že naši práci klienti a jejich rodiny oceňují, váží si jí a velmi pozitivně hodnotí.

Velice si vážíme toho, že na naplňování smysluplného poslání Klubíčka se podílí řada příznivců, dárců a dobrovolníků a rádi bychom všem touto cestou poděkovali za podporu.
Konkrétními činy jsme společně usnadnili nelehký životní úděl 61 dětem a dospělým se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Do nového roku přejeme všem hodně sil, pevné zdraví, moře štěstí a pohodu a těšíme se na další prospěšnou spolupráci.

 

Alena Pecková,
jedna ze zakladatelů a dlouholetá ředitelka občanského sdružení ARPZPD v ČR, o. s. - Klub Klubíčko Beroun
(1997 - 2011)

zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun, o.p.s (od r. 2011)

 

Tetín, 11. prosince 2014