Profesní CV zakladatelky organizace Aleny Peckové

ROKY 1986 – 1989, 1993 – 2003

Péče o těžce postižené dcery (kombinované vady, metabolické onemocnění, Tereza*4. 4. 1986, +15. 4. 2006, Barbora *15. 4. 1993, +3. 1. 2003).

 

ROK 1997

12. 4. 1997
24 rodin s postiženými dětmi založilo berounský klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun.
Jedna ze zakladatelů, zvolena první předsedkyní, statutární zástupce organizace a dobrovolný pracovník (realizátor projektů, účetní, fundraiser, osobní asistent a vedoucí rodinných pobytů klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubíčko Beroun), od r. 2001 koordinátor činností této organizace, od r. 2003 do 31. 5. 2011 ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun.
Zprávy o činnosti v médiích:
Rodiče postižených dětí si uvědomili, že společně snáze vyřeší své problémy
1997_Podzim_Berounský deník.jpg (1,4 MB)

 

12. 4. 1997 – 31. 5. 2011
Organizování akcí pro rodiny s postiženými dětmi, vzdělávání rodičů postižených dětí (přednášky odborníků, besedy apod.), zajištění informací pro rodiny s postiženými dětmi.
Výstupy:
6. - 8. června 1997 - Seznamovací pobyt „klubíčkových“ rodin s postiženými dětmi ve Vinařicích v Českém krasu, poté cca 2 - 3 pobyty ročně.

Zprávy o činnosti v médiích:
Rodiny s postiženými dětmi z berounského regionu se o víkendu cítily jako na zámku
1997_Červen_Berounský deník.jpg (1,6 MB)

 

Zpracování projektů a vedení realizačních týmů projektů na poskytování terénních i ambulantních sociálních služeb, vzdělávání a integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé, dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny v regionu z Berounsko a Hořovicko. Zpracování a realizace projektů P-R.
Výstupy:

Finanční prostředky na podporu těchto činností byly získávány z ESF, MPSV, MZ, MŠMT, Středočeského kraje, obcí. nadací a od stovek firem a dárců.

  

ROK 1998

Zprávy o činnosti v médiích:
Klubíčko pořádá benefiční koncert
1998_11.25._BD a MF.jpg (1,3 MB)

Za pomoc a porozumění dostali skleněné klubíčko
1998_11.25._Berounský deník.jpg (1,4 MB)

Děti z Klubíčka budou mít školku
1998_11.25._Žurnál.jpg (589,3 kB)

Město podporuje zřízení denního stacionáře
1998_Jaro_Berounský deník.jpg (534,6 kB)

 

 

ROK 1999

Od r. 1999 do r. 2002
Akce Laik - zorganizování celorepublikové ankety s cílem přizpůsobit kompenzační pomůcky zdravotně postiženým dětem.
Výstupy:
Od roku 2002 jsou i díky této anketě na trhu k dostání výrobky upravené pro potřeby těžce postižených dětí.

 

26. března 1999
Nominace na ocenění "Oskar 99 - za občanskou statečnost". Na základě článků v Berounské deníku hlasovali čtenáři Berounského deníku o vítězi.
Výstupy:
Získání ocenění "Oskar 99 - za občanskou statečnost".

1999_01.23._Berounský deník - Ocenění Oskar 99.zip (7,2 MB)
1999_03.12._Berounský deník - Ocenění Oskar 99.PDF (5,5 MB)
1999_03.27._Berounský deník 001.jpg (939,2 kB)
1999_03.29._Berounský deník - Ocenění Oskar 99_6.jpg (1,5 MB)
1999_Květen_Květy č. 18, str. č. 77 - Dobré skutky spasí svět_1.jpg (120,6 kB)
1999_Květen_Květy č. 18, str. č. 77 - Dobré skutky spasí svět_4.jpg (420 kB) 

 

1. září 1999
Iniciování vzniku speciální třídy v mateřské škole Beroun, Pod Homokou.
Spolupráce při zajištění finančních prostředků na vybavení třídy pomůckami.
Výstup:
Otevření Speciální třídy pro děti s nejtěžším postižením při Mateřské škole Pod Homolkou v Berouně.

 

10. – 26. září 1999
První pobyt „našich“ rodin s postiženými dětmi u moře.
Výstup:
Pobytu v Itálii/ Cervia – Pinnarella se zúčastnilo 10 "klubíčkových" rodin.

 

ROK 2000

Od r. 2000 dosud
Členka Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.

 

1. října 2000
Získání PRVNÍ dotace na poskytování sociálních služeb - poradenství a zajištění pronájmu prostor v Medicentru Beroun.
Výstup:
Otevření Informačního centra Naděje v budově Medicentra Beroun, poskytování poradenství, zaměstnání prvního placeného zaměstnance.

 

11. října 2000
Česká televize natočila dokument o činnosti Klubíčka a o rodinách, které se v něm sdružují.

Výstup:
Premiéra dokumentu České televize Bleděmodrý svět - díl "Důležité je nebýt sám".

1998/ Česká televize
Pořad Bleděmodrý svět - díl Důležité je nebýt sám

 

ROK 2001

Od roku 2001
Rozšíření stávajících aktivit Informačního centra Naděje o poskytování sociálních služeb.
Výstupy:
Poskytování Osobní asistence pro postižené děti ve školách, pořádání táborů pro samotné postižené děti a pro děti s dlouhodobými zdravotními problémy.

Prosazování legislativních změn zlepšujících život zdravotně postižených a jejich rodin - připomínkování připravovaných zákonů a vyhlášek týkajících se rodin s postiženými dětmi.

 

Od r. 2001 do r. 2004
Naše Klubíčko bylo vybráno do projektu MŠMT "Výměna zkušeností v oblasti vzdělávání mezi partnerskými organizace mi v Dánsku a v ČR".

Výstup:
Naše 3 "klubíčkové" rodiny postupně navštívily partnerské organizace v Dánsku, které se starají o postižené děti, a přinesly řadu podnětů, jak vybudovat centrum pro postižené, jak s postiženými pracovat a jak centrum vybavit.

   

ROK 2003

Od r. 2003 do r. 2006
Spolupráce při přípravě podmínek pro poskytování služeb z řad nestátních neziskových organizací na území Středočeského kraje.
Výstupy:
V říjnu 2003 vznikla Asociace nestátních neziskových organizací poskytujících na území Středočeského kraje sociální, sociálně-zdravotnické a vzdělávací služby, která mimo jiné zprostředkovávala komunikaci mezi krajským úřadem a neziskovými organizacemi. A. Pecková byla zvolena první předsedkyní tohoto zájmového sdružení.

 

1. září 2003
Přestěhování Informačního centra Naděje do větších prostor v 3. Základní škole Beroun, přejmenování na Integrační centrum KLUBíčko Beroun 
Výstupy:
Rozšíření stávajících činností o terapie, pravidelné volnočasové aktivity pro postižené i zdravé děti (kroužky), pořádání integrovaných víkendových pobytů a táborů pro samotné postižené, dlouhodobě nemocné i zdravé děti.

  

ROK 2004

Od r. 2004 do r. 2006
Iniciování komunitního plánování Města Beroun.
Spolupráce s Odborem sociálních služeb a zdravotnictví Městského úřadu v Berouně, koordinátor přípravy Komunitního plánu sociálních služeb Města Berouna.

Výstupy:
Zmapování potřeb občanů, zpracování mapy služeb a adresáře poskytovatelů (2004).
Zahájení činností vedoucích ke zpracování KPSS Města Beroun.

 

ROK 2005

Iniciování vzniku Komunitního centra Beroun.
S
polupráce s Městem Beroun při přípravě projektu rekonstrukce budovy bývalých kasáren pro účely Komunitního centra Beroun, k
oordinace zapojení NNO do investičního projektu Města Beroun na rekonstrukci budovy kasáren pro vybudování Komunitního centra včetně zpracování souhrnných podkladů za NNO jako příloh k žádosti.
Výstupy:
Zrekonstruovanou budovu Komunitního centra Město Beroun slavnostně předalo v dubnu 2006 do užívání neziskovkám poskytujícím sociální služby.
Integrační centru KLUBíčko Beroun zde získalo do pronájmu cca 1/3
budovy.
 

 

ROK 2006

Od roku 2006 dosud
Členka Koordinační skupiny Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun.

 

1. 5. 2006 - 30. 4. 2008
Zpracování projektu a vedení realizačního týmu projektu Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko“, který byl podpořen z programu SROP částkou 19.795.059,56 Kč.
Realizací projektu se podařilo rozšířit činnosti IC KLUBíčko Beroun a vrátit na trh práce osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a vytvořit nová pracovní místa pro zdravotně postižené a další osoby ohrožené sociálním vyloučením, které ztratily nebo vůbec neměly pracovní návyky.

 

14. 6. 2006 - 13. 6. 2007
Zpracování projektu a vedení realizačního týmu projektu „Prevence Syndromu vyhoření u pečující osoby”, který byl podpořen z programu: Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska částkou 55.501 €.
Realizací projektu se podařilo poskytnout pečujícím osobám čas k regeneraci sil, aktivnímu i pasivnímu odpočinku, relaxaci a nabídnutí možnosti vzdělávání a dalšímu zapojení do běžného života apod. jako prevenci syndromu vyhoření.

 

21. 8. 2006 - 20. 2. 2008
Zpracování projektu a vedení realizačního týmu projektu "Zaměstnávání osob ohrožených souciálním vyloučením, zajištění vzdělávacích programů, rozšíření  a zkvalitnění sociálních služeb IC KLUBíčko", který byl podpořen z programo OPRLZ částkou 600.000 Kč.
Realizací projektu se podařilo zajistit vzdělávání pro pečující osoby a zdravotně postižené lidi v oblasti získání pracovních návyků počítačové gramotnosti a komunikačních dovedností, zajistit vzdělávání managerského týmu v oblasti týmové spolupráce a nastavení vnitřních procesů organizace.

 

1. 4. 2006 - 31. 8. 2006
Přestěhování Integračního centra KLUBíčko Beroun do Komunitního centra Beroun.

1. 9. 2006 - 31. 5. 2011
Výstupy:
Rozšíření stávajících služeb o denní a týdenní stacionář, sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby, vzdělávání, rehalilitaci a jiné terapie, volnočasové aktivity a bezbariérovou dopravu.

Vybudování potřebného komplexu služeb, které k 31. 5. 2011 využívalo cca 70 klientům ročně a zaměstnávalo cca 50 osob (včetně lidí se zdravotním postižením a rodičů postižených dětí).

K 31. 5. 2011 získal klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubíčko Beroun finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši 21.250.000 Kč a realizoval desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.cca majetkem v hodnotě cca 3.500.000 Kč a Rezervním fondem ve výši cca 940.000 Kč.

K 31. 5. 2011 disponoval klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubíčko Beroun majetkem v hodnotě cca 3.500.000 Kč a Rezervním fondem ve výši cca 940.000 Kč.

Zprávy o činnosti v médiích:
Květen 2006/ Beroun - Radniční listy, Str. 2 - Ford Tranzit pro Klubíčko
13. 9. 2006/ Letošní Berounské letorosty podpoří Klubíčko
Říjen 2006/ Beroun - Radniční listy - Zvláštní vydání

   

ROK 2007

Zprávy činnosti v médiích:
Září 2007/ Bulletin ARPZPD v ČR, o.s. - Klubíčko slaví 10. výročí založení

  

ROK 2008 

Zprávy činnosti v médiích:
22. 7. 2008/ Mladá fronta Dnes- Klubíčko rozšířilo své služby

  

ROK 2009

Zapojení do projektu KPMG ROK společně - KROK dopředu
Výstupy:

Vítězství v hlasování zaměstnanců KPMG přineslo naší organizaci roční spolupráci a možnost vzdělávání a konzultací s odborníky z této renomované firmy.

Zprávy o činnosti v médiích:
15. 9. 2009/ Mladá fronta/ Sedmička Beroun
Zažila jsem pocit vyhoření a naprosté bezmoci

10. 1. 2009/ Berounští deváťáci zkoušeli pomůcky pro postižené
Říjen 2009/ Beroun - Radniční listy - Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna v roce 2009

  

ROK 2010

V rámci zapojení do mezinárodního projektu "Tématická studijní cesta pro NNO" navštíveno cca 20 zařízeních poskytujících sociální služby a zaměstnávání zdravotně postiženým na Slovensku, v Estonsku a ve Švédsku.
Výstupy:
Získané zkušenosti byly využity při zpracovávání projektů na vybudování nového zařízení  pro postižené lidí, kde budou moci celoročně bydlet a někteří z nich i pracovat.

Zprávy o činnosti v médiích:
5. 2. 2011/ Do "neziskového" projektu KPMG ČR se organizace mohou hlásit do konce února
Říjen 2010/ Beroun - Radniční listy - Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna v roce 2010

  

ROK 2011, 2012

Zapojení do vzdělávacího projektu Nadace NESsT, která učí neziskové organizace posoudit podnikatelské nápady pro sociální podnikání a vybrat z nich ty, které budou opravdu přínosné a konkurenceschopné, aby neziskovky nebyly tolik závislé na státních dotacích.
Vzdělávání v sociálním podnikání v organizaci Start UP, která nám také bude připomínkovat naše projekty, popř. nás propojí s donátory a odborníky.
Zapojení do projektu Vodafonu „Rozjezdy roku“, kde byl náš projekt nominován do užšího výběru Středočeského kraje.
Absolvování řady seminářů MPSV a jiných institucí a zjištění podmínek získání potřebných dotací.

Výstupy:
Získané zkušenosti jsou využívány při zpracovávání
studie proveditelnosti včetně analýz trhu na několik našich podnikatelských nápadů. Dále budeme ve spolupráci s touto nadací zpracovávat podnikatelský plán našeho nejlépe vyhodnoceného podnikatelského záměru jako podklad pro žádost o investiční dotaci.

 

31. 8. 2011
Založení obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s., jejímž cílem je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením celoroční bydlení, možnost pracovního uplatnění i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit.

Výstupy:
Zajištění odlehčovacích služeb pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním
postižením.

Pořádání integrovaných pobytů pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými i dospělými i dětmi zdravými.
Zpracování projektů a vedení realizačního týmu projektu na vybudování sociální firmy a vybudování nového zařízení pro postižené lidi, kde budou moci celoročně bydlet a někteří z nich i pracovat.
Zpracování a realizace projektů P-R.

Více na Naše úspěchy

Zpracování projektů a vedení realizačních týmů projektů na poskytování terénních i ambulantních sociálních služeb, vzdělávání a integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé, dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny v regionu z Berounsko a Hořovicko. Zpracování a realizace projektů P-R.