Odpovědi pro magazín Kurýr/ Únor 2012

 

Vážený pane redaktore,

domnívám se, že jako manžel pracovnice Dobromyslu o.p.s. a členky ARPZPD v ČR, o.s. Klubu Klubíčko Beroun a také jako spolupracovník Dobromyslu o.p.s. jste v této kauze osobně zainteresován. A vzhledem k tendenčně položeným otázkám, nemohu věřit v objektivitu Vašeho pohledu na kauzu Klubíčko.

A protože se obávám zkracování mých odpovědí, což by mohlo vést k jejich zkreslení, rozhodla jsem se své odpovědi na Vaše otázky zveřejnit pouze na webových stránkách naší organizace.

Upozorňuji, že text odpovědí je mým výlučným vlastnictvím (jako autora), a nepřeji si, aby byl přebírán do jakéhokoliv média nebo v něm byl citován, nebo z něho byly použity v médiích jakékoliv výňatky.

V zájmu zachování objektivity tak můžete své čtenáře odkázat na naše https://www.klubicko-ops.cz/zpravy-z-medii/odpovedi-pro-magazin-kuryr/

 

Co bylo podle vás loni na jaře důvodem vašeho odvolání z funkce ředitelky?

To dodnes nevím. Jsem jedna ze zakladatelek ARPZPD v ČR, o.s. klubu Klubíčko Beroun, od počátku jsem byla členkou jeho výboru v různých funkcích. Od r. 2003 jsem byla ředitelkou Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod mým vedením postupně poskytovalo komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 osob, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši cca 21.250.000 Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů.

Vybudování IC KLUBíčko mě stálo mnoho času a energie. Při snižujících se dotacích jsem musela učinit řadu nepopulárních opatření a nalézt mnoho kompromisů mezi mzdovými požadavky vedoucích pracovníků a odborníků, abych udržela jeho fungování.

Ale i to se dařilo a navíc jsme dokázali za 14 let fungování našetřit cca 930.000 Kč na vybudování zařízení s celoročním pobytem, o které naši klienti stojí nejvíce a tuto svou potřebu vyjadřují již několik let v anketách. V posledních třech letech jsme hledali vhodnou lokalitu a od ledna r. 2011 jsem začala s přípravou podnikatelského plánu a projektů na získání dotace z EU pro toto významné rozšíření fungování Klubíčka.

Těsně před propuštěním jsem podala další žádost na MPSV o dodatečné navýšení dotací, na jejímž základě dostalo Klubíčko na rok 2011 další cca 1. mil. Kč. A také jsem vyjednala zpracování projektu na provozování sociálně terapeutické dílny, což Klubíčku přineslo další finanční prostředky.
Je pro mě velice znepokojující skutečnost, že i přes toto výrazné posílení rozpočtu, skončil Klub Klubíčko Beroun v r. 2011 ve ztrátě cca 300.000 Kč, tj. 1/3 našetřených peněz.
Ukazuje se tak, že úsporná opatření učiněná novým vedením v r. 2011 nebyla dostatečná.

 

V lednu 2011 mi výbor organizace změnil mzdový výměr, ve kterém jsem měla již započítanou paušální odměnu za přesčasy, které mi, díky zpracovávání podnikatelského plánu na vybudování zařízení s celoročním pobytem, přibývaly. Díky 260 hodin přesčasů v období leden – květen 2011 jsem v tomto období měla nižší průměrnou hodinovou mzdu než někteří mí podřízení.

Klienti ani výbor organizace se mnou nikdy neřešili žádné nedostatky v mé práci. Odvolána jsem byla náhle na jednání výboru, na které nebyli pozváni všichni jeho členové. Já se o tom, že výbor jedná o mém odvolání, dozvěděla až  v průběhu jeho jednání.
Žádné zdůvodnění mi dodnes nebylo sděleno, propuštěna jsem byla pro nadbytečnost.

Jsem jediný zaměstnanec Klubíčka, kterému nebylo vytknuto žádné pochybení, těsně před propuštěním byla výborem oceněna jeho výkonnost, a přesto mu po propuštění nebylo ani poděkováno za jeho dlouholetou práci, díky níž může řada klientů využívat sociální služby, které zde před mým působením v Klubíčku neexistovaly, a díky němuž měli pracovníci Klubíčka již více jak 5 let zajištěnou práci.

 

Jste v kontaktu se svými bývalými kolegy? Konzultovala jste s nimi založení nové neziskové společnosti s prakticky shodným názvem?

Samozřejmě. Jsem v kontaktu s většinou rodičů postižených dětí, kteří spolu se mnou před téměř 15i lety stáli u zrodu klubu Klubíčko a s dalšími dlouholetými členy klubu Klubíčko, kteří se aktivně a DOBROVOLNICKY podíleli na jeho činnosti. Tito rodiče vyjádřili mému záměru založit obecně prospěšnou společnost s jménem Klubíčko Beroun obrovskou podporu, protože mi důvěřují a důvěřují i dalším matkám postižených dětí ve vedení našeho Klubíčka Beroun, o.p.s., které byly dlouholetými členkami klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klubíčko a členkami jeho řídících orgánů od dob, kdy jsme Integrační centrum KLUBíčko Beroun teprve budovali, abychom do něj mohli umístit své postižené děti.
Viz Organizační struktura

V našem novém Klubíčku Beroun, o.p.s. tak vidí návaznost na historii našeho společného čtrnáctiletého působení v ARPZPD v ČR, o.s. klubu Klubíčko Beroun, naplňování našich původních záměrů a zajištění dalších služeb, které budou rodiny s postiženými dětmi potřebovat v budoucnosti.

 

V jakém vztahu jsou vámi plánované služby a služby, které poskytoval Klub Klubíčko a dnes je poskytuje Dobromysl, o.p.s.?

Plánujeme, že služby naší obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun o.p.s. budou navazovat na služby jiných poskytovatelů z našeho regionu a doplňovat je.
Naším cílem je vybudovat nové zařízení, které bude lidem se zdravotním postižením poskytovat celoroční pobytové služby a možnost pracovního uplatnění v sociální firmě. Tento záměr vychází z potřeb rodin pečujících o své postižené blízké a je to i jedna z priorit Komunitního plánu sociálních služeb Města Beroun.
Pokud vím, podobné zařízení v našem regionu chybí a ta co na území Středočeského kraje existují, mají naplněnou kapacitu a na umístění v nich jsou pořadníky.
Předpokládám, že i s představiteli Dobromyslu, o.p.s. se začneme setkávat v rámci KPSS, kde budeme společně hledat cesty ke zlepšení života rodin s postiženými dětmi a že navážeme tak i užší spolupráci

 

Proč jste zvolila pro svou novou obecně prospěšnou společnost prakticky identický název, který používala a stále používá jiná organizace?

V září r. 2009 došlo z organizačních a finančních důvodů k rozdělení na dvě organizační jednotky ARPZPD v ČR, o.s. - kluby Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun. V té době měla organizace cca 90 řádných členů a většina z nich přestoupila do Klubu Uzlík, v Klubíčku zůstalo jen 11 původních členů. Dle písemné dohody mezi těmito kluby Klub Klubíčko zajišťoval profesionální sociální služby a v Klubu Uzlík rodiče postižených dětí opět dobrovolnicky organizovali volnočasové aktivity (tábory, rodinné pobyty, zájezdy, výlety apod.) dle potřeb svých členů.

O přidělení ochranné známky jsem požádala poté, kdy před členskou schůzí 15.7.2011 Klub Klubíčko Beroun odmítl přijmout 33 zájemců o členství z rodin se zdravotně postiženým dítětem, kteří splnili všechny podmínky členství ve smyslu Stanov. Na této schůzi byla zvýšena  výše členského příspěvku ze 100 Kč/rok na 3.000 Kč/ rok nebo 100 Kč a 16 odpracovaných hodin ročně ve prospěch Klubu Klubíčko. Tyto podmínky jsou pro většinu rodin s postiženými dětmi naprosto nepřijatelné.

Členská základna Klubu Klubíčko se v období 15. 7. 2011 – 16. 1. 2012 zvýšila o 37 členů. Ve stávající členské základně tvoří členové rodin se zdrav. postiženými dětmi pouhých 43%.

Rodiče postižených dětí proto z obavy, že klub Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubíčko Beroun již není rodičovskou organizací, navrhli, aby se naše obecně prospěšná společnost jmenovala Klubíčko Beroun o.p.s., protože její cíle jsou v souladu s původním posláním a vizí této organizace a svým fungováním navazuje na dlouhodobou historii klubu Klubíčko Beroun z dob, kdy jeho činnost ještě určovali a organizovali rodiče postižených dětí.

A to v té době ještě netušili, že noví členové Klubu Klubíčko Beroun převedou veškerý majetek v pořizovací ceně cca 3.500.000 Kč, finanční prostředky našetřené za 14 let fungování Klubíčka ve výši 930.000 a veškeré činnosti Klubu Klubíčko Beroun do obecně prospěšné společnosti Dobromysl, o.p.s., jejíž jedinou zakladatelkou je fyzická osoba.

 

Je pravda, že jste svým jménem podala návrh na registraci loga Klubu Klubíčko?

Ano. Zadavateli zpracování loga v r. 2008 bylo 90 řádných členů Klubu Klubíčko Beroun prostřednictvím zvoleného 11i-členného výboru. Souhlas k používání loga Klubíčka naší obecně prospěšnou společností dala naprostá většina těchto zadavatelů/ rodičů postižených dětí a dalších řádných členů, kteří se v době vytváření nové corporaty identity aktivně a dobrovolnicky podíleli na činnosti ARPZPD v ČR, o.s. klubu Klubíčko Beroun a napomáhali jeho věhlasu.
Viz Klubicko-ops a schéma Historie a vztahy organizačních jednotek ARPZPD v ČR, o.s. klubů Klubíčko a Uzlík Beroun a obecně prospěšných společností Klubíčko Beroun, o.p.s. a Dobromysl o.p.s.

 

Udělala byste s odstupem času něco jinak?

Ano, vybrala bych si za spolupracovníky osobnosti, pro něž by práce s postiženými lidmi byla zároveň i posláním a kteří by nezneužili mé důvěry a důvěry rodin s postiženými dětmi k dosažení svých osobních cílů.

 

Reakce rodičů na článek v magazínu Kurýr

Reakce rodičů na článek v časopisu Kurýr

19.04.2012 15:05
Reakce rodičů postižených dětí Dana Fialová, 5.3. 2012, 12:27 Chtěla bych se vyjádřit k jedné z odpovědí p.Pondělíčkové. : „Finance, které byly k dispozici a taktéž své pracovní nasazení věnovala projektu sociální firmy a hledání možnosti vytvoření celoročního pobytového zařízení - tedy aktivitám,...